Snabblogin till Mina sidor

DIREKTBYTE

Om du har ett förstahandskontrakt kan du byta din bostad mot en annan hyresrätt – under vissa förutsättningar.

Ansökan om direktbyte

 

VILLKOR FÖR DIREKTBYTE

Du har enligt lag rätt att på egen hand hitta en motpart som vill byta bostad med dig.

Det här är villkoren för den som ansöker om ett direktbyte:

• Beaktansvärda skäl ska finnas. Exempel på beaktansvärda skäl kan vara ändrad ekonomi, arbetssituation eller familjeförhållande.

• Alla parter måste planera att bo permanent i respektive bostad.

• Alla parter måste tidigare ha fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster. Vi tar en kreditupplysning om bytesparten inte redan är hyresgäst hos Alingsåshem.

• Alla parter ska ha bott i respektive bostad i minst 12 månader.

 

MEDGIVANDE

Vi ger besked om direktbytet medges eller ej cirka 6-8 veckor från att vi har fått in en komplett ansökan. Lämna därför in ansökan om direktbyte senast två månader före önskat bytesdatum. Byte av bostad utan vårt samtycke kan utgöra grund för uppsägning.

Medgivande till direktbyte lämnas om beaktansvärda skäl finns och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för Alingsåshem. Om din ansökan inte beviljas kan du få bytet prövat i Hyresnämnden.

 

VID FLER ÄN TVÅ BYTESPARTER

Om direktbytet berör fler än två parter ska samtliga kontraktsinnehavare ansöka om byte hos sin respektive hyresvärd. En överskådlig plan på hela byteskedjan, med uppgift om hyresvärd och hyresgäst för varje led i kedjan ska bifogas ansökan.

 

OSANNA UPPGIFTER OCH OTILLÅTNA TRANSAKTIONER

Otillåtna transaktioner i samband med byte av bostad är olagligt och straffbart. Om vårt medgivande har grundat sig på oriktiga uppgifter kan det utgöra grund för uppsägning.

 

BESIKTNING

Besiktning ska göras och eventuella skador behöver regleras innan ett byte genomförs. Beställ besiktning hos din förvaltare när skälen för direktbytet är godkända. Först efter att besiktningen är genomförd bokas en tid för kontraktskrivning.

Alingsåshem är inte ansvariga för kontroll eller utförande av städning av lägenheten. Städningen är en överenskommelse mellan bytesparterna.

 

INFLYTTANDE HYRESGÄSTS ANSVAR

Det är bytesparternas egna skyldighet att titta noggrant på lägenheterna, så att båda är väl medvetna om lägenheternas skick och utseende, innan de ansöker om ett direktbyte. Inget särskilt underhåll kommer att göras för att lägenheten byter hyresgäst.

 

KÖPOÄNG

Observera att dina köpoäng kommer att nollställas vid ett godkänt direktbyte.