Snabblogin till Mina sidor

KVARTERET SOLEN / KABOM

BAKGRUND
År 2005 förvärvade Fabs kvarteret Solen 14 (kallat Kabom) av kommunen. Byggnaderna har använts för att täcka varierade behov av lokaler för både kommunens verksamheter, föreningslivet samt liknande användningsområden.

Under 2012 fattades ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen om att delar av befintlig bebyggelse skulle omvandlas till ett ”Föreningshus”. Detta beslut hävdes i kommunstyrelsen den 18 juni 2018 som samtidigt ställde sig bakom den nedan beskrivna målbilden.50 LÄGENHETER OCH 5000 KVM KONTORSLOKALER

Målbilden är att utveckla kvarteret Solen på ett hållbart sätt och samtidigt bidra till utveckling av staden. Genom att utveckla befintliga byggnader till kontorshus skapas nya arbetsplatser som främjar Alingsås näringsliv. Parkeringsytorna mot Drottninggatan och mot intilliggande kvarter bebyggs med bostäder som med blandade upplåtelseformer bidrar till boendeintegration och stadsutveckling.

Ytterligare en effekt är att den historiska sträckningen av Solgatan återskapas när parkeringsytorna mot intilliggande kvarter bebyggs.

Efter ombyggnationen kommer de befintliga husen att rymma cirka 5 000 kvm kontorslokaler. När bostadshusen är fullt utbyggda kommer de att rymma cirka 50 lägenheter, uppdelat på både hyres- och bostadsrätter.

 

MILJÖINVENTERING OCH STATUSBEDÖMNING

Nästa del är att göra en miljöinventering och statusbedömning. Genom dessa får vi reda på vilka material som är inbyggda och i vilket skick som konstruktionerna är.

Efter miljöinventering och statusbedömning påbörjar vi projektering av nya lokaler i de gamla husen.

Parallellt med detta kommer det genomföras ett detaljplanearbete. Därefter blir det upphandling och byggnation.