Snabblogin till Mina sidor

KVARTERET SOLEN / KABOM

Visionsbild av hur ett framtida kommunhus i Kabomhuset skulle kunna se ut.
Illustration: KAKA Arkitekter

 

Om projektet

År 2005 förvärvade Fabs kvarteret Solen 14 (kallat Kabom) av kommunen. Byggnaderna har använts för att täcka varierade behov av lokaler för både kommunens verksamheter, föreningslivet samt liknande användningsområden.

Målbilden är att utveckla kvarteret Solen på ett hållbart sätt och samtidigt bidra till utveckling av staden. Efter ombyggnationen kommer de befintliga husen att rymma cirka 6500 kvm kontorslokaler.

Syftet med projekt Kabomhuset är att samla kommunens förvaltningar på ett gemensamt kontor. Resultatet av förstudien visar att Kabomhuset rymmer ett aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar. Kabomhuset kommer vara en mötesplats för alla förvaltningar.

Förstudien pekar också på hur det blir en lägre hyreskostnad per medarbetare än i ett traditionellt kontor. Det blir också samordningsvinster för service, reception, vaktmästeri, städ, teknikstöd, med mera. Det är också planerat för en reception med en ny tillgänglig entré.

Just nu i processen

Alingsåshem har på uppdrag av kommunen undersökt möjligheten att göra om Kabomhuset till kontor för fem av kommunens förvaltningar. Samtidigt har vi rivit och sanerat invändigt i husen för att omhänderta farligt avfall och möjliggöra effektivare återuppbyggnad.

Det pågår ett detaljplanearbete där följande utredningar arbetas fram:

  • trafikutredning

  • VA-, dagvatten- och skyfallsutredning

  • miljöteknisk markundersökning.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om projektering vilket innebär att vi går vidare i planerna att omvandla Kabom till ett nytt och modernt kommunhus. Vi räknar med att starta projekteringen under våren 2022. Då startar arbetet med att ta fram alla tekniska handlingar/ritningar för en kommande ombyggnation och tillsammans med konsult och entreprenör hitta rätt lösningar för kommunen som hyresgäst.