Snabblogin till Mina sidor

KVARTERET SOLEN / KABOM

Om projektet

År 2005 förvärvade Fabs kvarteret Solen 14 (kallat Kabom) av kommunen. Byggnaderna har använts för att täcka varierade behov av lokaler för både kommunens verksamheter, föreningslivet samt liknande användningsområden.

Målbilden är att utveckla kvarteret Solen på ett hållbart sätt och samtidigt bidra till utveckling av staden. Genom att utveckla befintliga byggnader till kontorshus skapas nya arbetsplatser som främjar Alingsås näringsliv. Parkeringsytorna mot Drottninggatan och mot intilliggande kvarter bebyggs med bostäder som med blandade upplåtelseformer bidrar till boendeintegration och stadsutveckling.

Efter ombyggnationen kommer de befintliga husen att rymma cirka 5 000 kvm kontorslokaler. När bostadshusen är fullt utbyggda kommer de att rymma cirka 50 lägenheter, uppdelat på både hyres- och bostadsrätter.

 

Just nu i processen

Nu pågår miljöinventering och statusbedömning (2020–2021).

Efter miljöinventering och statusbedömning planerar vi att påbörja projektering av nya lokaler i de gamla husen.

Parallellt med detta kommer det genomföras ett detaljplanearbete. Därefter blir det upphandling och byggnation.