Snabblogin till Mina sidor

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

 

Alingsåshems verksamhet ska vara långsiktigt hållbar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Sedan 2019 är vi anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ.

Från planering av ett nytt hus till byggnationen, vidare till förvaltning och framtida renoveringar – i varje steg tänker vi långsiktigt och hållbart.

Här kan du läsa om några exempel från vårt arbete.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

• Alingsåshem är anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop inom allmännyttan för att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativet har två övergripande mål: 
1. En fossilfri allmännytta senast år 2030.
2. 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

• Energieffektivt byggande kännetecknar våra nyproducerade bostadsfastigheter. Energiåtgången under både produktion och brukande ska uppfylla ställda krav och ambitioner på effektivitet.

• När vi bygger nya lokalfastigheter strävar vi alltid efter minst 25 procent lägre energiförbrukning än vad Boverkets byggregler kräver.

• Många av våra nybyggda och renoverade byggnader har solceller och sedumtak. Solcellerna producerar el till hissar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. Tak som är täckta med sedumväxter är bra hållplatser för växter och djur. Dessutom tar de hand både om stora mängder vatten vid skyfall och skadliga partiklar i luften.

• Alingsåshems nyproduktion byggs i allt högre grad i massivträ, vilket bara kräver en fjärdedel så mycket energi vid framställningen som ett betonghus.


SOCIAL HÅLLBARHET

• Alingsåshem ställer krav på våra entreprenörer kring socialt ansvarstagande, för att bidra till sysselsättning, lika möjligheter och social integration.

• Vi tar emot feriearbetare, praktikanter och studenter under utbildning, för att motverka utanförskap och skapa en väg ut i arbetslivet.

• Våra bostäder och lokaler tillgänglighetsanpassas i mesta möjliga mån.

• Vid nybyggnation och renovering arbetar vi med olika finansieringsformer, som till exempel regeringens investeringsstöd. På så sätt kan vi erbjuda varierade boendeformer och hyresnivåer, vilket ger en mångfald i våra bostadsområden.


EKONOMISK HÅLLBARHET

• Genom att standardisera där det är möjligt, minskar vi både projekterings- och produktionskostnaderna. Exempel på detta är Noltorpshöjd och Trollskogen där vi har använt oss av Sveriges allmännyttas prefabricerade punkthus, som har modifierats för att passa Alingsåshems hållbarhetskrav.

• Vid nybyggnation och renovering arbetar vi med olika finansieringsformer, som till exempel regeringens investeringsstöd för hyreslägenheter. Det hjälper till att hålla hyrorna nere och skapar förutsättning för prisvärda boenden.