Miljö och klimat

För att bemöta de miljö- och klimatutmaningar världen står inför är vi anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop i fastighetsbranschen för att minska utsläppen av växthusgaser.

För att främja en miljömässigt hållbar utveckling verkar vi för

  • en effektiv och klimatsmart resursanvändning,
  • att underlätta en hållbar livsstil,
  • att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Vi arbetar för att detta ska genomsyra vår verksamhet och beslut vi tar, både vid nyproduktion, renovering och utveckling av befintliga bostadsområden och lokaler.

Vindkraftverk och logotyp med text Allmännyttans Klimatinitiativ

Gemensamt ansvar för klimatet

Vi är anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ som är ett branschgemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

De två huvudsakliga målen i Allmännyttans klimatinitiativ är att de allmännyttiga bostadsbolagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30% till 2030 räknat från år 2007.

Sedumtak på cykelskjul

Sedumtak på cykelskjul

Varierat växtliv och rastplatser

Vi anlägger sedumtak på exempelvis miljöhus och cykelställ för att ge rastplatser till våra insekter och vi planterar lökar och anlägger rabatter i kring våra fastigheter för att bidra till ett varierat växtliv.

Potatisodling på Bjärkevägen

Potatisodling på Bjärkevägen

Ta vara på outnyttjade gräsytor

För att främja den biologiska mångfalden följer vi Alingsås kommuns strategi och omvandlar outnyttjade gräsytor till ängsytor eller inspirerar våra hyresgäster till eget odlande.