Publicerad

Start för projektering av två nya projekt

I december 2022 gav kommunstyrelsen positivt besked för projektering både för nybyggnation av en F-9-skola i Ingared, och en större renovering av Bjärkehallen i Sollebrunn.

Ny F-9-skola i Ingared

Området Ingared växer och därmed också efterfrågan på platser i förskola och skola. Nu, under vintern 2023, startar arbetet med projektering och fortsatt planering av att bygga en ny skola för 735 elever i Ingared.

Den nya skolan

Skolan ska bestå av två separata skolbyggnader på nuvarande skolområde, och omfattas av befintlig detaljplan. Den ena byggnaden ska inrymma tre klasser per årskurs F-6, samt ett tillagningskök och matsal. Den andra byggnaden ska inrymma fyra klasser per årskurs 7-9, samt specialsalar. I projektet ingår också att skapa plats för ett skol- och folkbibliotek inom området.

Tidplan

Om projekteringen godkänns och kommunstyrelsen tar beslut om byggnation kan skolbyggnaden för F-6 stå klar inför höstterminen 2025 och skolbyggnaden för 7–9 inför höstterminen 2027.

Ökad trygghet och social hållbarhet

Den nya, och större skolan, mitt i Ingared ska erbjuda mötesplatser för invånare och föreningar utanför skoltid. Det bidrar till både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för såväl skolan som lokalsamhället. En skola i närområdet bidrar också till mindre resande och en mer samlad skoldag för de elever som annars skulle åkt skolbuss in till Alingsås.

Renovering av Bjärkehallen

Bjärkehallen i Sollebrunn är i behov av renovering. Under 2022 har vi tagit fram en förstudie för utveckling och förbättringar av Bjärkehallen, och i december tog kommunstyrelsen beslut om projektering för ombyggnation.

Vårt uppdrag

Vår utgångspunkt har varit att skapa en så bra helhetslösning som möjligt för Sollebrunns skola och de föreningar som nyttjar lokalerna. Uppdraget är att ta fram de mest angelägna åtgärderna som kan åstadkomma största möjliga effekt. Vi ska till exempel skapa bättre logistik i fastigheten för att få ett bättre nyttjande av befintliga ytor.

Åtgärder för bättre helhetslösning

Projekteringen för Bjärkehallen omfattar:

  • förbättrad tillgänglighet
  • ett invändigt kommunikationsstråk mellan A-, B- och C-hallarna
  • tydligare huvudentré med tillhörande café
  • bättre materialförråd till hallarna

I arbetet har vi haft dialog med representanter från kommunledningskontoret, Barn- och Ungdomsförvaltningen, Kultur- och Utbildningsförvaltningen samt Bjärkegruppen (som företräder de aktiva föreningarna med verksamhet i Bjärkehallen).


Bjärkehallen i Sollebrunn

Bjärkehallen i Sollebrunn ska renoveras 2023