Ny F-9-skola i Ingared

Alingsåshem har fått i uppdrag att bygga en ny skola i Ingared. I uppdraget ingår också att tillskapa ett skol- och folkbibliotek.

Om projektet

Vi ska bygga en ny skola för 735 elever som består av två separata skolbyggnader inom nuvarande skolområde. Den röda byggnaden inrymmer årskurs F–6 samt tillagningskök och matsal. Den gröna byggnaden inrymmer årskurs 7–9 samt specialsalar och lokal för ungdomsverksamhet.

Den nuvarande idrottsbyggnaden behålls och som en del i projektet förnyas omklädnings- och duschrum. Ett nytt folk- och skolbiblioteket tillskapas i befintlig idrottsbyggnad.

Delar av skolans lokaler är planerade för att kunna nyttjas till aktiviteter utanför skoltid. Ett av projektmålen är att den nya skolan ska utgöra en självklar mötesplats för södra kommundelens invånare i alla åldrar.

Byggnaderna planeras med möjlighet till flexibilitet eftersom elevantal varierar mellan årskullar och över tid.

Tidplan

Markarbeten påbörjas i januari 2024.

Skolbyggnaden för F–6 ska stå klar inför höstterminen 2025 och skolbyggnaden för 7–9 inför höstterminen 2027. Ombyggnation av idrottsbyggnad sker parallellt.

Under byggtiden kommer skolverksamhet att fortgå i den befintliga skolbyggnaden.

Bakgrund

Området Ingared har en ökad efterfrågan på platser i förskola och skola då samhället växer. Alingsås kommun har skyldighet att kunna erbjuda en skolplacering nära hemmet och därför behöver kommunen säkerställa skolans kapacitet över tid.

Under våren 2021 besiktades skicket på den nuvarande skolbyggnaden. Besiktningen visade att det skulle innebära stora åtgärder om skolan skulle få kapacitet för både det ökade elevantalet och kommande behov. I stället beslutades att bygga en ny och större skola.

Ingaredsskolan, illustration från Björling Arkitektur

Ingaredsskolan, illustration från Björling Arkitektur