Ombyggnation till nytt kommunhus

14 juni 2023 togs beslut i kommunfullmäktige om att omvandla den tidigare konfektionsfabriken Kabom till Alingsås nya kommunhus. Samtidigt antogs beslut om att anta ny detaljplan för fastigheten Solen 14, där Kabom ligger, vilket möjliggör att fastigheten kan användas till kontor- och centrumverksamhet.

Om projektet

Syftet är att samla kommunens förvaltningar på ett gemensamt kontor och att skapa de bästa fysiska förutsättningarna för ett funktionellt kommunhus, som gynnar samarbete inom och mellan de olika förvaltningarna.

Kabomhuset blir en gemensam mötesplats där medborgaren snabbare kan få hjälp med sina frågor.

Byggnaderna kommer att renoveras för att möta dagens krav på ett nytt och ändamålsenligt kontor, avseende exempelvis inomhusklimat, ljud- och ljusmiljö. I projektet ingår också byggnation av en helt ny och tillgänglig entré.

Samordningsvinster med gemensamt kontor

Förstudien visar att Kabomhusen rymmer ett aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar. Det blir också samordningsvinster för övrig verksamhet som service, reception, vaktmästeri, städ etc. Efter ombyggnationen kommer de befintliga husen att rymma cirka 6500 kvm kontorslokaler.

Stora delar av husen kommer att bevaras, exempelvis material i stommar och fasad. På så sätt blir klimatpåverkan mindre, jämfört med nyproduktion. Solceller kommer att tillskapas där det är lämpligt, för att producera delar av husens elbehov.

Målbild

Målet är att ta fram en långsiktig och hållbar kontorslösning som främjar verksamhetsutveckling och möjligheter till samverkan både internt och externt, och att utveckla kvarteret Solen på ett hållbart sätt.

De olika byggnaderna har uppförts under olika tidsperioder, från 1800-talet fram till sent 1930-tal. Tre av husen är sammanlänkade där varje huskropp kommer att kännetecknas av en särskild stil för att förstärka det unika i respektive huskropp utifrån olika kulturhistoriska värden: allmogestil, Swedish grace och funkis.

Bakgrund

Inom fastigheten Solen 14 finns sammanlagt fyra byggnader som under en lång tid gav plats åt textilindustrin Konfektions Aktiebolaget Oscar Molander (Kabom).

År 2005 förvärvade dåvarande Fabs, nuvarande Alingsåshem lokaler AB, kvarteret Solen 14 (kallat Kabom) av kommunen. Byggnaderna har använts för att täcka varierade behov av lokaler för både kommunens verksamheter, kultur- och föreningslivet samt liknande användningsområden.